Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

Ko programmā studē?

  •  programma kompleksi ietver inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes un vides zinātnes studiju priekšmetus;
  • studiju procesā students iegūst zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem; teritoriju attīstības plānošanu, organizēšanu, uzraudzību un novērtēšanu; kā arī par valsts un pašvaldību budžetu veidošanu;
  • programmā iekļauti priekšmeti, kas skar ekonomiskos un finanšu aprēķinus; teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras plānošanas un ekspluatācijas problēmas;
  • sevišķa uzmanība tiek veltīta sociālās vides likumsakarībām un urbanizācijas procesa ietekmei uz reģionu attīstību, kā arī zaļās ekonomikas politikai reģionā;
  • apgūstot minēto studiju programmu, ir paredzēts attīstīt arī prasmes pētnieciskā un praktiskā darbā, izstrādājot virkni projektu, lai veiksmīgāk varētu uzsākt profesionālo darbību.

Kādu grādu un kvalifikāciju iegūst?
Bakalaura profesionālo grādu reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā un attīstības plānošanas inženiera kvalifikāciju.

Cik ilgi jāstudē?
pilna laika (dienas) – 4 gadi
nepilna laika (neklātienes) – 5 gadi

Kādas ir darba iespējas?
Programmas absolventi var ieņemt amatus  valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās.

Kādus studiju priekšmetus apgūst?
Pilsētekonomika, Ģeomātikas pamati, Matemātika, Fizika un Datorgrafika teritoriālajā plānošanā, Teritoriālplānošanas pamati, Pilsētbūvniecības pamati, Arhitektūras un mākslas vēsture, Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana, Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati, Ilgtspējīga dzīves vide, Teritoriālā plānošana un sistēmiskā izpratne, Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde, Vides aizsardzības un reciklizācijas procesi, Reģionālās attīstības riski, Mikroekonomika, Makroekonomika, Projektu vadīšana, Vadīšanas teorija, Vides pārvaldības tiesiskie pamati, Uzņēmējdarbības ekonomika, Sabiedriskā sektora ekonomika, Grāmatvedības un finanses, Publiskās investīcijas reģionālajā attīstībā, Pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskās problēmas, Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle), Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes, Nekustāmā īpašuma ekonomika u.c.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *