Datorsistēmas

Viens no visperspektīvākajiem studiju virzieniem ir informācijas tehnoloģijas, bez kurām šodien nav iedomājama nopietnas attīstības un konkurētspējas jebkurā jomā.
Augsts pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem pasaulē, kā arī darbaspēka un pakalpojumu tirgus globalizācija paver Latvijai iespēju specializēties informāciju tehnoloģiju jomā, kas veicinās Latvijas tautsaimniecības attīstību.
Studiju programma ir praktiski orientēta un tās mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus jauniešus globālajai zināšanu sabiedrībai.
Programmas absolventiem paveras plašs darba lauks:

    komunikāciju tīklu izstrādē un administrēšanā;
programmproduktu un sistēmu izstrādē;
datu bāzu radīšanā un ekspluatācijā;
elektronikas jomā;
multivides jomā;
projektu vadīšanā.

Absolventus gaida interesants, ar plašām nākotnes iespējām un labi apmaksāts darbs.

 Iegūstamā kvalifikācija: Programmētājs
Studiju ilgums: pilna laika (diena) studijās – 3 gadi

 
Studiju programma „Datorsistēmas” paredz vairākas specializācijas:
–    datorsistēmu un datortīklu administrēšana,
–    programmēšana.
Studiju programmas mērķis ir sekojošu iemaņu un prasmju apgūšana.

Datorsistēmu un datortīklu administratoram jāiegūst šādas iemaņas un prasmes:

– patstāvīgi izvēlēties dotajam uzdevumam atbilstošas risināšanas metodes un līdzekļus;
– strādāt ar datorsistēmu datortīklā, sameklēt un iegūt nepieciešamo informāciju;
– lietot teksta un grafikas redaktorus, datu bāzes, izklājprogrammas, prezentācijprogrammas, internetu u.c.;
– strādāt lietotāja saskarnes vidē;
– veikt datu aizsardzības un drošuma pasākumus;
– izmantot datu bāzu pārvaldības sistēmas;
– lietot tehnisko dokumentāciju un standartus;
– iekārtot darba vietu atbilstoši ergonomikas prasībām;
– pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu;
– plānot, koordinēt un vadīt darba grupu, kā arī darboties tajā;
– piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā un ieviešanā;
– noformēt lietišķos dokumentus;
– organizēt savu darbu;
– testēt programmatūru;
– lasīt tehnisko literatūru;
– konfigurēt darba vietu un darba rīkus;
– zīmēt un lasīt projektējuma shēmas un diagrammas;
– dalīties profesionālajās zināšanas ar kolēģiem.

Programmētājam jāiegūst šādas iemaņas un prasmes:

– strādāt ar datorsistēmu datortīklā, sameklēt un iegūt nepieciešamo informāciju:
– lietot teksta un grafikas redaktorus, datu bāzes, izklājprogrammas, prezentācijprogrammas, internetu u.c.;
– plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes;
– patstāvīgi izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus programmproduktus, līdzekļus un metodes;
– profesionāli pārzināt un lietot programmēšanas valodas, sistēmas un rīkus;
– strādāt lietotāja saskarnes vidē;
– izvēlēties lietojumprogrammas un servisprogrammas, izmantot tās informācijas tehnoloģiju problēmu risināšanai;
– izmantot datu bāzu pārvaldības sistēmas;
– veikt datu aizsardzības un drošuma pasākumus;
– programmēt un analizēt kodu;
– zīmēt un lasīt projektējuma shēmas un diagrammas;
– testēt un atkļūdot programmas;
– strādāt ar tehnisko dokumentāciju un standartiem;
– pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu;
– plānot koordinēt un vadīt darba grupu, kā arī darboties tajā;
– piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā un ieviešanā;
– noformēt lietišķos dokumentus;
– organizēt savu darbu;
– lasīt tehnisko literatūru;
– konfigurēt darba vietu un darba rīkus;
– dalīties profesionālajās zināšanās ar kolēģiem.

Studiju process saturiski un organizatoriski tiek realizēts tā lai studenti apgūtu iepriekšminētās iemaņas un prasmes. Auditorijā notiek teorētiskās nodarbības (lekcijas), datorzālēs un laboratorijās – praktiski darbi, kursa darbu izstrādāšana un uzņēmumos notiek prakse.
Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu.

Pēc 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības „Datorsistēmas” absolvēšanas un diploma saņemšanas, absolventi var turpināt studijas bakalaura profesionālajā studiju programmā „Datorsistēmas” (Rīgā) un 1,5 gada laikā iegūt bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju.