Uzņēmējdarbība un vadīšana

Ja vēlies apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes vai domā par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu – bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ir pareiza izvēle. RTU Liepājas filiālē sagatavo darba tirgus prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus ar radošu domāšanu. Studiju procesu vada zinoši pasniedzēji un praktiķi. Tava izvēle būs labs pamats profesionālai izaugsmei un karjeras veidošanai.

Iegūstamais grāds: Bakalaura profesionālais grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā

Iegūstamā kvalifikācija: Ekonomists
 

Studiju ilgums:

 pilna laika (diena) studijās – 4 gadi

nepilna laika (neklātiene) studijās – 5 gadi

 

Studiju programma paredz sekojošus mācību kursus:

–    vispārizglītojošos kursus – matemātika, statistika, kvantitatīvās metodes ekonomikā, saskarsmes pamati, ievads specialitātē, svešvaloda (angļu vai vācu valoda) un vienu kursu pēc izvēles no humanitāri/sociālo un vadības priekšmetu bloka: vispārējā socioloģija, politoloģija, ētikas pamati, lietišķā etiķete, organizāciju psiholoģija;
–    nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģijas kursus – matemātika ekonomistiem, datormācība (pamatkurss), mikroekonomika, makroekonomika, ražošanas un pakalpojumu organizēšana, tirgzinības, nodokļi uzņēmējdarbībā, saimnieciskās un darba tiesības, uzņēmējdarbības vadīšana, ekonomisko procesu analīze, ekoloģijas vadīšana;
–    nozares profesionālās specializācijas kursus – datormācība ekonomistiem, darba aizsardzība, civilā aizsardzība, lietišķā komunikācija, darba vadīšana, finansu pamati, grāmatvedība, uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības plānošana, starptautiskie ekonomiskie sakari, ekonomiskās informācijas sistēmas;
–    nozares profesionālās specializācijas obligātās izvēles kursus, kuri jāizvēlas no piedāvātiem saskaņā ar izraudzīto specializācijas virzienu: uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmuma ekonomika, būvuzņēmējdarbības ekonomika un organizēšana, mārketings un tirdzniecības ekonomika;
–    brīvās izvēles ietvaros paredzēti arī citi studiju kursi, kurus piedāvā RTU.;

Studiju process tiek realizēts auditorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek teorētiskās un praktiskās nodarbības, bet prakses vietās – iegūto zināšanu nostiprināšana ar speciālistiem nepieciešamo praktisko iemaņu iegūšana. Studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst strādājot ar literatūru un internetā, kas nepieciešams, lai varētu sekmīgi izstrādāt kursa darbus un diplomdarbu.
Studentiem ir plašas starptautiskās sadarbības iespējas:

–    studijas ārzemēs;
–    prakses ārzemēs;
–    piedalīšanās dažādos starptautiskajos studentu projektos.

Studiju noslēgumā studenti izstrādā diplomdarbu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *