Studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” paredz vairākas specializācijas:

–    Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika
Iegūstamā kvalifikācija: loģistikas speciālists

–    Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi
Iegūstamā kvalifikācija: grāmatvedis

–    Mārketings un tirdzniecība
Iegūstamā kvalifikācija: tirgzinības speciālists

 

Studiju ilgums:

pilna laika (diena) studijās – 2 gadi
nepilna laika (vakara) studijās – 2,5 gadi

Pirmajā studiju gadā studenti apgūst bāzes priekšmetus:- mikroekonomika un makroekonomika;
– matemātika un datormācība;
– statistika ekonomistiem;
– lietišķā komunikācija un tirgzinības;
– svešvaloda (angļu vai vācu) un uzņēmējdarbības ekonomika;
– uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana, prakse.
Pēc pirmā kursa absolvēšanas studenti turpmākajām studijām izvēlas vienu no  zemāk minētajām specializācijām.
Specializācijas “Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” studiju priekšmeti:
–  transporta ekonomika un mārketings;
–  uzņēmējdarbības loģistikas pamati;
–  transports un pārvadājumu organizēšana;
–  starptautiskā tirdzniecība un svešvaloda (angļu, vācu);
–  transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana;
–  prakse un kvalifikācijas darbs

Specializācijas “Mārketings un tirdzniecība” studiju priekšmeti:
–  mārketinga plānošana un pārdošanas vecināšana;
–  starptautiskā tirdzniecība un starptautiskais mārketings;
–  mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana;
–  patērētāja uzraudzība tirgū un svešvaloda (angļu, vācu);
–  prakse, kvalifikācijas darbs

Specializācijas “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” studiju priekšmeti:
–  finansu grāmatvedība un vadības grāmatvedība;
–  nodokļi un nodevas un revīzija un kontrole;
–  uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana;
–  svešvaloda (angļu, vācu) un prakse;
–  kvalifikācijas darbs

Pēc 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploma saņemšanas  absolventi var doties darba tirgū vai arī turpināt studijas bakalaura profesionālajās studiju programmās:
–  uzņēmējdarbība un vadīšana;
–  uzņēmējdarbības loģistika (tikai Rīgā).Studiju ilgums:  nepilna laika (neklātienes) studijās – 2,5 gadi.
Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds atbilstoši izvēlētai studiju programmai.
Iegūstamā kvalifikācija – ekonomists vai loģistikas vadītājs