Būvniecība ar specializāciju Transportbūves

Iegūstamā kvalifikācija: Būvdarbu organizators transportbūvēs

Studiju ilgums: nepilna laika (neklātienes) studijās – 3,5 gadi

Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai.

Studiju programmas absolventi:
– spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
– spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
– pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;
– spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai;
– spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai;
– spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā;
– spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties;
– ir motivēti turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē;
– spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu;
– spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti.

 

Iespējams studiju turpinājums bakalaura profesionālo studiju programmā “Transportbūves” Rīgā (studiju ilgums 1,5 gadi)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *