Mērķis

Sagatavot speciālistus patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē ar zināšanām programminženierijā, datorsistēmu izstrādē, sistēmu analīzē, datu bāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos, kā arī speciālistus, kuri spēj demonstrēt sistēmisku domāšanu un/vai sistēmpieeju un piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādas lomas un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai gan profesionālā (izpildot papildprasības), gan akadēmiskā maģistra studiju līmenī.

Uzdevumi

– Sniegt zināšanas matemātikā un fizikā atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības prasībām.
– Sniegt pamatzināšanas datorzinātnē, īpašu uzmanību veltot programminženierijai, datorsistēmu izstrādāšanai, datu bāzu tehnoloģijām, sistēmu analīzei un mākslīgā intelekta pamatmetodēm.
– Attīstīt studentu spējas praktiski strādāt ar dažādiem programmproduktiem.
– Trenēt studentus programmēšanā un datoru profesionālā lietošanā.
– Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus.
– Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi.
– Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem.
– Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā (izvēles kurss).
– Attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, izstrādājot bakalaura darbu.

Studiju kursi

Informācija par studiju kursiem

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
– iegūst zināšanas datorzinātnes nozarē kopumā;
– spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus (tai skaitā mākslīgā intelekta), metodes, programmproduktus un līdzekļus;
– spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
– spēj veidot un atkļūdot programmas;
– spēj lietot labu programmēšanas stilu;
– spēj veikt sistēmu analīzi un projektēšanu;
– spēj lietot IT nozares standartus;
– spēj lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā;
– spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā;
– spēj piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā, kā arī strādāt kolektīvā, vadīt, plānot un koordinēt darba grupu;
– spēj patstāvīgi plānot savu darbu.

Karjera

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, programmētāji, testētāji, dokumentētāji.