Būvdarbu vadīšana

Studiju mērķis ir sagatavot darba tirgū pieprasītos būvdarbu vadīšanas speciālistus ar stabilām inženiertehniskajām zināšanām, atbilstoši jaunākajiem būvmateriālu un konstrukciju veidiem, būvniecības tehnoloģijām ar mūsdienīgām zināšanām būvdarbu plānošanā un organizēšanā.

Iegūstamā kvalifikācija: Būvdarbu vadītājs
 
Studiju ilgums:

pilna laika (diena) studijās – 2,5 gadi
nepilna laika (vakara) studijās – 3 gadi

 Studiju process:
Studenti apgūst sekojošus vispārizglītojošos priekšmetus:

–  matemātika un fizika;
–  būvķīmija un tēlotājģeometrija un inženiergrafika;
–  datormācība un lietišķā komunikācija;
–  uzņēmējdarbības ekonomika un darba aizsardzība;
–  elektrotehnika un siltumtehnika;
–  ievads būvniecībā;
–  svešvaloda (angļu, vācu).

Būvniecības mācību priekšmetus:

–  inženierģeoloģija un būvmateriāli;
–  būvmehānika un datorgrafika (būvgrafika);
–  ģeodēzija un arhitektūras projektēšana;
–  būvdarbu tehnoloģija un kvalitātes sistēmas būvniecībā;
–  būvkonstrukcijas un ģeotehnika;
–  individuālo būvniecību un ēku rekonstrukcijas un restaurācija;
–  būvniecības plānošana un organizēšana;
–  prakse un kvalifikācijas darba izstrādāšana.

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Bez tam studenti izstrādā kursa projektus. Prakses laikā būvuzņēmumos studenti nostiprina iegūtās zināšanas un iegūst nepieciešamās būvdarbu vadītāja prasmes. Ievērojama nozīme studijās ir studentu patstāvīgam darbam. Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu.

Būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš ir ieguvis pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību būvniecībā, apguvis praktisko būvdarbu vadīšanas pieredzi, veic konkrētu būvobjektu realizācijas plānošanu, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi, apzina un piedāvā atsevišķu būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus (uzņēmējus), nokomplektē būvstrādnieku komandas/brigādes atsevišķu darbu apjomu veikšanai, izvēlas būvmašīnas un aprīkojumu šo darbu veikšanas nodrošināšanai, izvēlas projektam atbilstošus būvmateriālus un būvkonstrukcijas un plāno to piegādi būvobjektā, plāno visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi, rūpējas, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormu un standartu prasībām un lai to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; veic nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai būvobjektā; sagatavo nepieciešamo būves izpilddokumentāciju; sagatavo un iesniedz vadībai nepieciešamās atskaites. Veicot darbu vadītāja pienākumus, atbild par veikto darbu atbilstību apstiprinātajam projektam, būvnormām un standartiem likumā noteiktajā kārtībā.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *